page-header

BIERZMOWANIE

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

Szanowna Kandydatko! Drogi Kandydacie!
W dolnej części tej strony zamieściliśmy WAŻNE DLA CIEBIE informacje. Zapoznaj się z nimi koniecznie!
Możesz przejść do nich klikając tutaj.

I. PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do bierzmowania realizowane jest w ciągu trzech lat nauki kandydata w gimnazjum i obejmuje formację intelektualną i religijno-moralną.

Formacja intelektualna realizowana podczas katechezy szkolnej trwa trzy lata, egzamin przed bierzmowaniem organizowany jest przed zakończeniem nauki w klasie drugiej. Formacja ta obejmuje treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych.

W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno-moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w ciągu trzech lat nauki religii w gimnazjum oraz w czasie spotkań grupowych organizowanych w parafii zamieszkania kandydata.

II. KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu (wzór deklaracji podano w Dyplomie kandydata do sakramentu bierzmowania)
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,
 • przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
 • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
 • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
 • w nienagannej postawie religijno – moralnej,
 • w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterską miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców kandydatów. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

 +Wiesław Lechowicz
Wikariusz Generalny
Tarnów, 01.09.2010 rok

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA:

Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1).

Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad.

Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia.

Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.

Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni.

Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889,2).

IMIĘ PRZYJMOWANE W CZASIE BIERZMOWANIA:

Kandydaci do bierzmowania osobiście wybierają sobie zwyczajowo nowe imię chrześcijańskie. Tradycyjnie jest to imię osoby świętej lub błogosławionej, imię osoby biblijnej, o której już wiadomo, że w życiu ziemskim stała się godnym świadkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Ten święty patron powinien stać się dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na drogach wiary oraz być duchowym pośrednikiem w trudzie realizacji zobowiązań sakramentu Bierzmowania.

ROLA ŚWIADKÓW BIERZMOWANIA:

Człowiek nie rodzi się doskonały w wierze ani automatycznie taki się nie staje. Dojrzewanie w wierze i miłości Chrystusowej wymaga samozaparcia, decyzji pójścia za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, a więc nauką ewangeliczną.
Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze pełnią świadkowie tego sakramentu.

Dlatego Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania poważne wymogi kanoniczne. Może nim być ten, kto:

 • został wskazany przez rodziców lub przyjmującego bierzmowanie,
 • jest osobą w wierze odpowiednią i wyraził intencję pełnienia tego zadania;
  ukończył 16 lat życia; jest katolikiem bierzmowanym,
 • przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi codzienne życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji (jest świadkiem Chrystusa);
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie jest ojcem lub matką bierzmowanego (por. kan. 893 i 874).

Bierzmowany może sobie wybrać tylko jednego świadka, więc nigdy nie może nim być członek niekatolickiej wspólnoty kościelnej.
Bierzmowani mogą poprosić jednego z rodziców chrzestnych, aby podjęli się tego zadania, jeśli od chrztu św. nie utracili kanonicznej zdatności do bycia świadkiem bierzmowanego.

WAŻNE INFORMACJE
dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania” z dnia 16.03. 2015 r. Instrukcja znajduje się poniżej (Pplik PDF do pobrania i wydrukowania).

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
 • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
 • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8), Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole