page-header

RADA EKONOMICZNA

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

Powoływanie Rady

 1. W każdej parafii proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Gospodarczą.
 2. Członków Rady dobiera sobie sam proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
 • najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem
 • głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem
 • aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać
 • dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

3.  Członkostwo w Radzie jest funkcją honorową i bezpłatną.

Sposób działania Rady

 1. Do zakresu działania Rady należą wyłącznie sprawy gospodarcze, dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii.
 2. Rada świadczy proboszczowi konkretną pomoc przez wykonywanie podjętych zadań jak organizowanie ludzi do prowadzenia robót, wyszukiwanie, zakup i przywóz potrzebnych materiałów, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, pomoc w wyszukiwaniu pomocy domowej, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntu itp.
 3. Parafialna Rada Gospodarcza służy radą i oceną inicjatyw oraz projektów wnoszonych zarówno przez proboszcza jak i przez członków Rady lub innych parafian, co do celowości, stosowności i możliwości realizacyjnych.
 4. Rada informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii; z drugiej strony informuje także proboszcza o odbiorze, z jakim te zamierzenia spotykają się wśród parafian.
 5. Przewodniczącym Rady jest proboszcz. On też zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom i wykonuje podjęte postanowienia.
 6. Obrady Rady odbywają się zasadniczo w kancelarii parafialnej i podlegają tajemnicy służbowej, chyba, że w poszczególnych przypadkach Rada uchwali inaczej.
 7. Na posiedzenia rady powinni być zaproszeni wszyscy członkowie Rady.
 8. Rada jest organem tylko doradczym i wspomagającym proboszcza. Podjęte w niej ustalenia nie mają mocy wiążącej dla proboszcza. Niemniej jednak stanowią wskazania, z których proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać.
 9. Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:
  „ Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Gospodarczej, przyrzekam wobec Boga, że powierzonymi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego.
  W szczególności przyrzekam, że będę dbał o całość i bezpieczeństwo majątku kościelnego, w zgodnej współpracy z rządcą parafii, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”