page-header

RADA DUSZPASTERSKA

„W każdej parafii powinna być Rada Duszpasterska. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności duszpasterskiej. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.”
(Kan 536)

Powoływanie Rady

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu działalności duszpasterskiej w parafii.
Członków Rady dobiera sobie proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i po zasięgnięciu opinii swoich współpracowników, w ten sposób, aby w skład Rady wchodzili przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich.
Rada liczy zwyczajnie 4-10 osób.
Przynależność do Rady jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

Sposób działania Rady

Do zakresu działania Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy dotyczące sposobu duszpasterzowania w parafii.
Zebrania zwołuje i Radzie przewodniczy proboszcz.
Rada posiada jedynie głos doradczy (Kan 538 §2), z którego proboszcz powinien w należyty sposób korzystać.
Członkowie Rady, w trosce o większą chwałę Bożą i duchowe dobro całej wspólnoty parafialnej, powinni wszechstronnie wspierać proboszcza zwłaszcza w sprawach dotyczących: urządzania uroczystości i nabożeństw parafialnych; działalności liturgicznej służby ołtarza, zespołów śpiewaczych oraz innych grup nieformalnych istniejących w parafii; organizowania rekolekcji, dni skupienia oraz przeprowadzania wszelkich akcji duszpasterskich podejmowanych przez proboszcza.
Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:

„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej , przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego.
W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał Proboszcza w działalności pasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.