page-header

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA (DSM)

Zaczęło się w Tarnowie ponad 25 lat temu

W kręgu osób współpracujących z ówczesnym diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które spotykały się, aby przygotować programy i pomoce formacyjne dla ówczesnych młodzieżowych grup apostolskich, powracała wciąż myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd – w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów ministranckich – takich możliwości.
A przemawiały za tym ważne racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzano zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej trzeba dziewczętom nie tylko dawać więcej wiadomości, ale i zapewnić głębsze przeżycia religijne w ramach zajęć poza katechizacją w małych grupach. Uznano też, że nie wolno z tym czekać do wieku młodzieńczego, ale należy zaczynać o wiele wcześniej – już po Pierwszej Komunii, kiedy dzieci są szczególnie chłonne i otwarte na takie działanie i kiedy jeszcze nie zaangażowały się w działalność licznych, proponowanych przez szkołę, kół zainteresowań. Było to zadanie trudne, ale bardzo pilne i ważne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach.

Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie apostolskie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów.

Dziewczęca Służba Maryjna w Diecezji Tarnowskiej powstała w 1983 r. z inicjatywy ks. bpa Władysława Bobowskiego, wtedy też zaczęła kształtować się koncepcja i program formacji, turnusy „Wakacje z Bogiem” oraz powstawały ramy organizacyjne.

Sprawę tworzenia grup dziewczęcych postanowiono oddać w pierwszym rzędzie siostrom zakonnym, ale od początku angażowano do tego dzieła także matki i inne kobiety, zwłaszcza z przygotowaniem pedagogicznym. Starano się powierzać niektóre zadania formacyjne i apostolskie także starszym dziewczętom, pełniącym w grupach role przewodniczek. Oczywiście praca ta miała być integralną częścią duszpasterstwa parafialnego pod troskliwą opieką księdza proboszcza i przy współpracy księży wikariuszy.

W parafiach Diecezji Tarnowskiej jest obecnie ponad 150 grup Dziewczęcej Służby Maryjnej. Tworzy je ponad 4000 dziewcząt w wieku od 10-18 lat. Grupy te prowadzi ponad 200 osób, wśród których zaangażowanych jest 30 osób świeckich, (w większości są to osoby katechizujące w szkołach). Księżom i Siostrom Zakonnym odpowiedzialnym za formację dziewcząt, należących do DSM pomagają przewodniczki – przyjmowane do tej posługi po ukończeniu szkolenia podczas kursów formacyjnych, prowadzonych przez Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

DSM to grupa dziewcząt, która służy w kościele jako Dziewczęca Służba Maryjna.

Spotkania formacyjne odbywają się w soboty o godz. 10:00.

Obecnie grupa liczy ok. 40 dziewczyn w różnym wieku, począwszy od kandydatek w wieku 6 lat aż do uczennic szkół średnich. Opiekunką grupy od 2014 roku jest siostra Izabela.

DSM w naszej parafii

Dziewczęca Służba Maryjna istnieje w naszej wspólnocie od wielu lat, ale intensywną działalność rozpoczęła od 2002 roku. Wtedy też zaczęła angażować się w różne wydarzenia z życia parafii i Kościoła. Dziewczęta bardzo chętnie biorą udział w misteriach bożonarodzeniowych, przedstawieniach okolicznościowych oraz przygotowują oprawę muzyczną Mszy świętych. W czasie oktawy Bożego Ciała noszą feretrony i sztandary oraz śpiewają psalmy. Co roku też jeżdżą na diecezjalne zjazdy DSM.

Każda dziewczyna, należąca do wspólnoty DSM powinna przestrzegać 5 zadań Dziecka Maryi, którymi są: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara i przyjaźń z Jezusem. Jej obowiązkiem jest również uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach oraz odmawianie przy porannym pacierzu modlitwy „ O Pani moja„, powierzając przy tym Maryi całą siebie.

DSM w naszej parafii ma określone stroje liturgiczne w kolorze niebieskim: kandydatki noszą kokardy, DSM-ki -pelerynki, natomiast przewodniczki-szarfy.

Aby zostać DSM-ką trzeba regularnie przychodzić na spotkania, które odbywają się w sobotę w klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek w Niskowej. Kandydatki muszą uczestniczyć w 5 spotkaniach formacyjnych, po których mogą zostać DSM-kami.

Co roku w święta Maryjne, dziewczynki ślubują, iż będą wypełniać 5 zadań Dziecka Maryi, wtedy też otrzymują pelerynki i medaliki, na znak przynależności do Maryi i Jezusa. Obrzędu przyjęcia kandydatek dokonuje ksiądz proboszcz. Wtedy też cała grupa uczestniczy w uroczystości, uświetniając ją swoim śpiewem oraz przygotowując liturgię Mszy świętej, podczas której w sposób szczególny ofiarujemy nowe DSM-ki opiece Matki Bożej.

Obecnie grupa liczy ok. 40 dziewczyn w różnym wieku, począwszy od kandydatek w wieku 6 lat aż do uczennic szkół średnich. Opiekunką grupy od 2014 roku jest siostra Izabela.

DSM za cel postawiło sobie poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.

Warto właśnie w taki sposób włączać się w życie parafii, wspólnie pogłębiać swoją wiarę i dawać przykład innym swoim postępowaniem, wynikającym z przynależności do Boga i Maryi.